El Assrouti Advocaten is een dynamisch en modern advocatenkantoor gevestigd aan de Postjesweg 142c in Amsterdam. Het kantoor biedt sinds 2008 juridische dienstverlening aan particulieren en ondernemers.

PRIVACY STATEMENT

 1. Inleiding 

El Assrouti Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens El Assrouti Advocaten verwerkt.

 1. Persoonsgegevens

El Assrouti Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • standaardgegevens zoals voor- en achternaam, BSN, geboortedatum etc.
 • contactgegevens
 • medische informatie
 • strafrechtelijke informatie
 • financiële gegevens
 • alle overige persoonsgegevens die aan El Assrouti Advocaten worden verstrekt of die El Assrouti Advocaten kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals verder in dit privacy statement worden vermeld. 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt El Assrouti Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt waaronder wederpartijen, andere advocaten, de rechtspraak of via andere (openbare) bronnen bekend zijn geworden. 

 1. Doel

El Assrouti Advocaten verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:  

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • communicatie activiteiten         
 1. Grondslag verwerking

El Assrouti Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  

 • uw toestemming
 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • gerechtvaardigd belang   
 1. Delen met derden

El Assrouti Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van El Assrouti Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.  

Daarnaast kan El Assrouti Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.  

Met de derde partij die namens en in opdracht van El Assrouti Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door El Assrouti Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 1. Beveiliging persoonsgegevens    

El Assrouti Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval El Assrouti Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zal El Assrouti Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

 1. Bewaartermijn  

El Assrouti Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd c.q. vernietigd. 

 1. Privacy rechten van betrokkenen     

Op grond van de AVG hebben betrokkenen de volgende rechten:  

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 • recht op inzage  (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • recht van verzet
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken  

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens:  

El Assrouti Advocaten

Postjesweg 142 C

1061 AX Amsterdam

020-3880159

contact@elassrouti.nl 

Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij El Assrouti Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.  

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. El Assrouti Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.  

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.    

 1. Aanpassing privacy statement

El Assrouti Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.elassrouti.nl. 

 1. Vragen & Contact      

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met El Assrouti Advocaten via telefoonnummer 020-3880159 of contact@elassrouti.nl    

Dit privacy statement is laatstelijk op 17 juli 2018 aangepast.